На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 25.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
МОТИВИ за приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
 ПРOEKT на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове