Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на Наредба за обществения ред, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч - 13102022

        С Решение № 655 от 08.07.2020 г. на Административен съд София област е отменена действалата дотогава Наредба №4 от 2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч. Съдът е констатирал, че при приемането на наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила – публикуване на интернет страницата и липса на мотиви към предложения проект.
      Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, се публикува следното обявление за обсъждане на Проект на Наредбата - дата на публикуване  - 13.10.2022 г..

Мотиви за приемане на Наредбата за обществения ред,  опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч
Предложение до ОбС за Приемане на Наредбата за обществения ред,  опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч
Проект на Наредбата  за обществения ред,  опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч

=======================================================================