Архив и актуализации

          Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Годеч е приета от Общински съвет – Годеч с решение № 45/2021 г., на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2  от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Стратегията е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от ЗПУО и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование.

Вижте ТУК:  " Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Годеч"

==================================

Настоящата актуализирана програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г, която съдържа: ...
... ... ...
Вижте АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ТУК:

         Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
        Настоящата Програма е приета с Решение №10 по Протокол №2/25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
        Настоящата програма е актуализирана с Решение № 45 по Протокол № 6/31.05.2022 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
=========================================================

ПОКАНА за ОБСЪЖДАНЕ

На 27.01.2015г от 11.00 часа в Заседателната зала / 2 етаж/, пл. "Свобода" №1

Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
  2. Описание на имотите, които община Годеч има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права ...

    Вижте цялата програма

      Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г, която съдържа: ...
... ... ...
Вижте ПРОГРАМАТА ТУК:

         Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
        Настоящата Програма е приета с Решение №10 по Протокол №2/25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
==========================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени и устни предложения по Проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през  2022г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   Община Годеч уведомява всички граждани, че на 14.02.2022г. от 13.30 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г.

Свалете Програмата от ТУК:

===============================================