Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г.

     Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2021 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1/28.01.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч

Вижте Прогамата ТУК:

==============================================