Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г. -- 13052021

     Програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 
Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1 / 28.01.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 22 по Протокол № 2 / 25.02.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 37 по Протокол № 3 / 14.04.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
====================================