Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г -- 31.05.2022година

Настоящата актуализирана програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г, която съдържа: ...
... ... ...
Вижте АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ТУК:

         Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
        Настоящата Програма е приета с Решение №10 по Протокол №2/25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
        Настоящата програма е актуализирана с Решение № 45 по Протокол № 6/31.05.2022 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
=========================================================