Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч (2021-2022 г.)

          Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Годеч е приета от Общински съвет – Годеч с решение № 45/2021 г., на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2  от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Стратегията е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от ЗПУО и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование.

Вижте ТУК:  " Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Годеч"

==================================