Покана за обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Годеч през 2015 г

ПОКАНА за ОБСЪЖДАНЕ

На 27.01.2015г от 11.00 часа в Заседателната зала / 2 етаж/, пл. "Свобода" №1

Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
  2. Описание на имотите, които община Годеч има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права ...

    Вижте цялата програма