ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ГОДЕЧ

РЕШЕНИЕ

№ 68/21.05.2013 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА; чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с разпоредбите на § 123, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУТ,и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - ... общински съветници; „против” –...; ”въздържали се”- …

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

 

Р Е Ш И:

 

1. Общински съвет дава съгласие за изработването на проект за Общ Устройствен План (ОУП) на Община Годеч и одобрява заданието по член 125 от ЗУТ, съгласно предложението на Кмета.

2. Упълномощава Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия по възлагане изработването на проект на Общия Устройствен План на Община Годеч.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, това решение да се разгласи с обявление, поставено на определените за това места в сградата на Общината, както и в сградите на кметствата на територията на община Годеч; да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Велин Иванов