Обществена поръчка 028-16 от 04.04..2016

публична покана с ID 9052045                                                       публикувано на: 04 Април 2016

Статус  -  Прекратена                                                     последна редакция на:   06 Април 2016 11:35

ПРЕДМЕТ:

“ Избор на изпълнител за изготвяне на Работни инвестиционни проекти за обекти на територията на община Годеч, както следва:
Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO3134 - / SFO3132,Туден-Разбоище/ - III-813    с дължина - 1,8 км”;
Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO1122 -  III-8132 – Ропот-Връдловци-Станинци  с дължина – 9,0  км”;
Обект 3: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO2124 -  II-81 – Бучин проход – Гинци – Бракьовци  с дължина – 3,5  км”. ”

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 13.04.2016 г.

1. Покана в АОП - 9052045             -    04 Април 2016 16:02

2. Заглавна страница                      -    04 Април 2016 16:02 

3. Документация за участие            -    04 Април 2016 16:02 

4. Задание SFO1122                 -    04 Април 2016 16:02    

5. Задание SFO2124                 -    04 Април 2016 16:02    

5. Задание SFO3134                 -    04 Април 2016 16:02

7.  Образци на документи        -    04 Април 2016 16:02   

8. Методика за оценка             -    04 Април 2016 16:02

9. Публична покана с ID 9052045 е изтеглена от АОП   -   06 Април 2016 11:35