Обществена поръчка 030-16 от 05.04..2016

Открита процедура  с ID 725595                                  публикувано на: 05.04.2016

Статус  -  Възложена                                                                     последна редакция на:  15 Септември 2016

ПРЕДМЕТ:  
"Избор на проектант за изготвяне на технически проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферта: 16:00 часа на 18.05.2016 г.

1.Обявление в АОП-725595                       -   05 Април 2016 14:51

2. Решение АОП-725589                            -   05 Април 2016 14:51

3. Документация и образци                       -   05 Април 2016 14:51

4. Приложения                                           -   05 Април 2016 14:51

5. Техническо задание                               -   05 Април 2016 14:51

6. Протокол-1 от дейността на комисията      -    20 Май 2016 16:32

7. Отваряне на ценови оферти          -      18 Юли 2016 16:11

8. Протокол-2 от дейността на комисията          -      22 Юли 2016 15:36

9. Протокол-3 от дейността на комисията          -      22 Юли 2016 15:36

10. Протокол-4 от дейността на комисията        -      22 Юли 2016 15:36

11. Решение за избор на изпълнител                 -      22 Юли 2016 15:36

12. Договор №96 от 08.09.2016                -      15 Септември 2016 15:37

13. Техническо предложение                   -      15 Септември 2016 15:37

14. Ценово предложение                         -      15 Септември 2016 15:37

.