Пазарна консултация - 041-16 от 21.09.2016

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

ЗА ПРОЕКТ:   „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:  SFO3134 с дължина 1,8 км, (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 162 по плана на с.Туден); SFO1122 с дължина 9,0 км, (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци /SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с. Ропот до с. Станинци) и SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от  републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци) "

1. Пазарно проучване           -     21 Септември 2016 16:19

2. Обяснителна записка        -     21 Септември 2016 16:19

3. Детайли оптика                -     21 Септември 2016 16:19

4. Техническа спецификация, Количествена сметка, Оптика          -     21 Септември 2016 16:19

5. Няма получени оферти в определения срок!      -      05 Октомври 2016 14:43

.