Процедура - 044-17 от 25.01.2017

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на:  01 Февруари 2017

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 01.02.2017г.

1. Обява АОП                                         -      25 Януари 2017

2. Документация за участие                   -      25 Януари 2017

3. Договор - проект                                  -      25 Януари 2017

4. Образци за изтегляне                          -      25 Януари 2017

5. Съобщение за прекратяване        -     01 Февруари 2017

.