Процедура - 047-17 от 07.06.2017

Публично състезание                                               публикувано на: 07.06.2017г.
Процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 2020-01-14

ПРЕДМЕТ:

„ Доставка на хранителни продукти  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч” ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  28.06.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  29.06.2017г.

Решение - ID 790652           -   07.06.2017
Обявление - ID 790653       -   07.06.2017
Договор - проект                  -   07.06.2017
Образци за изтегляне          -   07.06.2017
Документация за участие    -   07.06.2017
Отваряне ценови предложения   -  30.06.2017
Протокол 1 от дейността на комисията    -   11.07.2017
Протокол 2 от дейността на комисията     -   11.07.2017
Протокол 3 от дейността на комисията     -   11.07.2017
Решение за избор на изпълнител              -   11.07.2017
Договор    -   28.08.2017 
Техническо предложение  -   28.08.2017 
Техническа спецификация  -   28.08.2017 
Ценово предложение  -   28.08.2017 
Декларация за кофиденциалност  -   28.08.2017 

Обявление за изменение  -  2019-12-30
Анекс-1 към договор         -  2019-12-30

Обявление за приключване на договор  -  2020-01-14

.