Процедура - 054-17 от 25.10.2017

Публично състезание                                               публикувано на: 25.10.2017г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция :  Януари 2018

ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА НОВ БАГЕР ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  15.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  16.11.2017г.

Решение - ID 811695        -  25 Октомври 2017
Обявление – ID 811696    -  25 Октомври 2017
Образци за изтегляне       -  25 Октомври 2017
Документация за участие  -  25 Октомври 2017
Договор проект                  -   25 Октомври 2017
Съобщение за отваряне на ценови предложения  -   20 Ноември 2017
Протокол 1/16.11.2017  -   24 Ноември 2017
Протокол 2/17.11.2017  -   24 Ноември 2017
Протокол 3/22.11.2017  -   24 Ноември 2017
Решение за избор на изпълнител    -   24 Ноември 2017
Договор 102/08.12.2017  -   09 Януари 2018 
Ценово предложение -   09 Януари 2018 
Техническо предложение   -  09 Януари 2018 
Техническа спецификация  -  09 Януари 2018
Приключена поръчка    -    11 Януари 2018
.