Процедура - 058-18 от 10.04.2018

Публично състезание                                               публикувано на: 10.04.2018г.

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на: 04 Май 2018

ПРЕДМЕТ:

 " Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”

Срок за подаване на оферти:  08.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           09.05.2018 г., 11:00 часа

НОВИ срокове съобразно Решението за изменение от 30.04.2018г.:
НОВ срок за подаване на оферти:     16.05.2018 г., 17:00 часа
НОВ срок за отваряне на офертите:  17.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП               -  10 Април 2018
Решение - АОП                  -  10 Април 2018
Образци за изтегляне        -  10 Април 2018
Документация за участие   -  10 Април 2018
Договор - проект               -  10 Април 2018
Технически спецификации10 Април 2018
Проект - документи            -  10 Април 2018
Методика за оценка            -  10 Април 2018
еЕЕДОП                              -  10 Април 2018
Разяснение от 30.04.2018    -  30 Април 2018
Решение за изменение        -  30 Април 2018
Решение за прекратяване  -  04 Май 2018
Обявление за възлагане  -  17 Май 2018
.