Процедура - 076-19

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                      публикувано на: 11.03.2019г..

Проект
„СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 18.03.2019 г.

Покана за пазарни консултации   -  2019-03-11
Технически спецификации            -  2019-03-11
Образци за изтегляне                   -  2019-03-11

оферта БМ Груп Инженеринг -  2019-03-20
оферта ВИГ - 66  -  2019-03-20
оферта Ник Ми Строй  -  2019-03-20
решение Прогнозна стойност  - 2019-03-20