Процедура - 077-19

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                      публикувано на: 15.03.2019г..

Проект
„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 22.03.2019 г.

Покана за пазарни консултации   -  2019-03-15
Технически спецификации            -  2019-03-15
Ценово предложение                      - 2019-03-15

оферта Габстон ООД -  2019-03-27
оферта Ире консулт ЕООД  -  2019-03-27
оферта Супер В 99 ООД  -  2019-03-27
решение Прогнозна стойност  -  2019-03-27