Процедура - 078-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                публикувано на: 27.03.2019г.

Статус  -  Изпълнена                                                                                   последна редакция на: 2020-09-02

Проект:  „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”
Забележки:
Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва:
   Обособена позиция № 1: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II - етап 12“
   Обособена позиция № 2: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35““
   Обособена позиция № 3: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП II -  ул. „Зли Дол“ от о.т. 75 до о.т. 81““
   Обособена позиция № 4: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП III - ул. „Зли Дол“ от о.т. 81 до о.т. 110““

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 16.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 17.04.2019 г.

Обявление                         -  2019-03-27
Решение                             -  2019-03-27
Проект - документация         -  2019-03-27
Образци за изтегляне           -  2019-03-27
Документация за участие     -  2019-03-27
Технически спецификации   - 2019-03-27
МЕТОДИКА                           -  2019-03-27
Проект за Договор              -  2019-03-27
еЕЕДОП                                 - 2019-03-27

Отваряне на ценови предложения   -  2019-04-19

Протокол 1 на комисия   -  2019-05-07
Протокол 2 на комисия   -  2019-05-07
Протокол 3 на комисия   -  2019-05-07
Решение за класиране   - 2019-05-07

Обявление за възлагане  -  2019-06-17
Договор об. позиция-1      -  2019-06-17
Техн. предложение об.п.1 -  2019-06-17
Цен. предложение об.п.1  -  2019-06-17
Договор об. позиция-2      -  2019-06-17
Техн. предложение об.п.2 -  2019-06-17
Цен. предложение об.п.2  -  2019-06-17
Договор об. позиция-3      -  2019-06-17
Техн. предложение об.п.3 -  2019-06-17
Цен. предложение об.п.3  -  2019-06-17
Договор об. позиция-4      -  2019-06-17
Техн. предложение об.п.4 -  2019-06-17
Цен. предложение об.п.4  - 2019-06-17

Обявление за приключване на договор №39   -  2019-09-11

Обявление за приключване на договор об.п.3   -  2020-06-29

Обявление за приключване на договор об.п.4   -  2020-08-06

Обявление за приключване на договор об.п.1   -  2020-09-02