Процедура - 085-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 01.11.2019г.. 

Статус  -  Прекратена                                                                                              последна редакция на: 2020-02-10

ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.11.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.11.2019 г.

Решение                              -  2019-11-01
Обявление                           -  2019-11-01
Образци за изтегляне         -  2019-11-01
Документация за участие   -  2019-11-01
Р. Проект - графична част   -  2019-11-01
Р. Проект - спецификации   -  2019-11-01
Р. Проект - колич. сметки    -  2019-11-01
Технически спецификации  -  2019-11-01
Проект за Договор              -  2019-11-01
МЕТОДИКА                          - 2019-11-01

Протокол-1 на комисия  -  2019-12-04

Обява за отваряне на ценови предложения  -  2019-12-17

Протокол-2 на комисия          -  2019-12-20
Протокол-3 на комисия          -  2019-12-20
Протокол-4 на комисия          -  2019-12-20
Решение за класиране          -  2019-12-20

Съобщение за връчване       -  2020-01-06

Решение за прекратяване    -   2020-02-10

Обявление за прекратяване    -  2020-02-12