Процедура - 093-20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                                 публикувано на: 2020-02-14
 по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
- Събиране на оферти с обява

Статус  -  Възложена                                                                                              последна редакция на: 2020-03-09

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч”
Забележки: Поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 25.02.2020 г.

Информация за публикуване   -  2020-02-14
Обява за общ. поръчка            -  2020-02-14
Документация за участие        -  2020-02-14
Технически спецификации       -  2020-02-14
Образци за изтегляне              -  2020-02-14
Проект за Договор                    -  2020-02-14

Протокол на комисия          -   2020-02-27

Договор за възлагане       -   2020-03-09
Ценово предл.-об.п.1-11   -  2020-03-09
Техн. предлож.-об.п.1-11    -  2020-03-09
Технически спецификации  -  2020-03-09