Процедура - 095-20

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 05.03.2020 г. 

Статус  -  Възложена                                                                                              последна редакция на: 2020-08-31

ПРЕДМЕТ:  „ Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 25.03.2020 г.
Срок за отваряне на  офертите: 11:00 часа на 26.03.2020 г.

Решение                                 -  2020-03-05
Обявление                             -  2020-03-05
Образци за изтегляне           -  2020-03-05
Документация за участие    -  2020-03-05
Технически спецификации  -  2020-03-05
Проект за Договор                -  2020-03-05
МЕТОДИКА                            -  2020-03-05
Работен Проект - 1 част       -  2020-03-05
Работен Проект - 2 част      -  2020-03-05
Работен Проект - 3 част      -  2020-03-05
Количествени сметки          -  2020-03-05
Спецификации оборудване2020-03-05

Разяснения по постъпили въпроси  -  2020-03-16

Протокол на комисия       -   2020-03-27

Информация при производство по обжалване   -  2020-04-27
Съобщение                                                               -  2020-04-27

Обявление за отваряне на ценови предложения   -  2020-06-22

Протокол-2 на комисия       -  2020-07-15
Протокол-3 на комисия       -  2020-07-15
Протокол-4 на комисия       -  2020-07-15
Решение за класиране        -  2020-07-15

Обявление за възлагане                 -  2020-08-31
Договор за възлагане - оп1             -  2020-08-31
Техническо предложение - оп1      -  2020-08-31
Ценово предложение - оп1             -  2020-08-31
Договор за възлагане - оп2            -  2020-08-31
Техническо предложение - оп2      -  2020-08-31
Ценово предложение  - оп2            -  2020-08-31

Oбявление за изменение об.п. №1                  -  2022-10-14
Анекс към Договор №72 /за оп1/                   -  2022-10-14
Oбявление за изменение об.п. №2                 -  2022-10-14
Анекс към Договор №73 /за оп2/                  -  2022-10-14

Oбявление за изменение об.п. №2                 -  2023-03-20 15:56:40
Анекс-2 към Договор №73 /за оп2/               - 2023-03-20 15:56:40

Oбявление за изменение об.п. №1             -   2023-10-19 11:13:41
Анекс-2 към Договор №72 /за оп1/           -   2023-10-19 11:13:41
Oбявление за изменение об.п. №2            -    2023-10-19 11:26:57
Анекс-3 към Договор №73 /за оп2/          -    2023-10-19 11:26:57