ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 05.03.2020 г. 

Статус  -  Закрита                                                                                              последна редакция на: 2020-03-27

ПРЕДМЕТ:  „ Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 25.03.2020 г.
Срок за отваряне на  офертите: 11:00 часа на 26.03.2020 г.

Решение                                 -  2020-03-05
Обявление                             -  2020-03-05
Образци за изтегляне           -  2020-03-05
Документация за участие    -  2020-03-05
Технически спецификации  -  2020-03-05
Проект за Договор                -  2020-03-05
МЕТОДИКА                            -  2020-03-05
Работен Проект - 1 част       -  2020-03-05
Работен Проект - 2 част      -  2020-03-05
Работен Проект - 3 част      -  2020-03-05
Количествени сметки          -  2020-03-05
Спецификации оборудване -  2020-03-05

Разяснения по постъпили въпроси  -  2020-03-16

Протокол на комисия       -   2020-03-27

Информация при производство по обжалване   -  2020-04-27
Съобщение                                                               -  2020-04-27

Обявление за отваряне на ценови предложения   -  2020-06-22