Процедура - 100-20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                                 публикувано на: 2020-04-27

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПРЕДМЕТ:  "Доставка на хранителни продукти за проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Годеч"
Забележки: поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 07.05.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 08.05.2020 г.

Нови срокове съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП
Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 11.05.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 12.05.2020 г.

Обява за общ. поръчка              -  2020-04-27
Документация за участие         -  2020-04-27
Технически спецификации       -  2020-04-27
Образци за изтегляне                -  2020-04-27
Проект за Договор                     -  2020-04-27

Съобщение за удължаване на срок  -  2020-05-08

Протокол на комисия    -  2020-05-15

Договор за възлагане              -  2020-06-02
Техническо предложение       - 2020-06-02
Ценово предложение               - 2020-06-02