Обществена поръчка 012-15 от 02.04.2015

открита процедура с ID 659341                                     публикувано на: 02.04.2015    

 

статус  - Изпълнена                                                             последна редакция на: 23.10.2015

 

ПРЕДМЕТ:
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- домашен социален патронаж ,намиращо се в упи-I - за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч, общ.Годеч"

Kраен срок за подаване на оферта: 16:00 часа на 30.04.2015г

 

1. Обявление в АОП-659341                                - публикувано на 02.04.2015

2. Решение АОП-659339                                        - публикувано на 02.04.2015

3. Документация за участие                               - публикувано на 02.04.2015

4. Технически проекти                                           - публикувано на 02.04.2015

5. Образци на документи                                     - публикувано на 02.04.2015

6. Съобщение до участниците                                      -   публикувано на 12.05.2015 

7. Протокол от дейността на комисията                 -   публикувано на 12.05.2015

8. Протокол-2 от дейността на комисията                 -  публикувано на 22.06.2015

9. Обявление за отваряне на ценови оферти            -  публикувано на 22.06.2015

10. Протокол-3 от дейността на комисията         -   публикувано на 30.06.2015

11. Решение за определяне на изпълнител       -    публикувано на 30.06.2015

12. Договор №71/03.08.2015   -    публикувано на 05.08.2015

13. Авансово плащане по договор   -    публикувано на 07.08.2015

14. Окончателно плащане      -   публикувано на 13.10.2015

15. Приключване договор     -   публикувано на 23.10.2015