Становище по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП по Процедура OP-008-15/18,02,2015