Становище по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП по Процедура 003-14/27.10.2014