ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

публикувано на: 20 Септември 2016

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

3апитване за оферта