Процедура - 045-17 от 02.02.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне