Процедура - 046-17 от 28.02.2017 - публикуване

Към цялата документация

Процедура за откриване на обществена поръчка
Пряко договаряне - ID 774504

ПРЕДМЕТ:

„Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите”

1. Решение АОП 
2. Покана
3. Договор - проект
4. Образци за изтегляне