Процедура - 048-17 от 14.07.2017 - публикуване

Към цялата документация

Открита Процедура                                               публикувано на: 14.07.2017г.

ПРЕДМЕТ: „ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”-VІ етап

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.08.2017г.

Решение - АОП 
Обявление - ID 796195
Работен проект
Образци за изтегляне 
Документация за участие
====================================