Процедура - 049-17 от 19.07.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                               

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база в училищата в град Годеч”
Забележки: обществена поръчка включваща две обособени позиции:
1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч”;
2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на НУ ”Христо Ботев” в град Годеч чрез извършване на строително-ремонтни работи”  

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 04.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 07.08.2017г.

1. Обява АОП   
2. Документация за участие  
3. Образци на документи  
4. Договор об.п.1 - проект  
5. Договор об.п.2 - проект