Процедура - 050-17 от 19.07.2017 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ  ЗОП

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 28.07.2017г.

Пазарно проучване 
Техн. спецификации оборудване