Процедура - 053-17 от 18.10.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                                  

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч"

Забележки: поръчката включва две обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Акад. Игнат Емануилов” №1, гр. Годеч”;

2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Асен Златаров” №8, гр. Годеч, чрез извършване на строително-ремонтни работи”

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 02.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 03.11.2017г.

Обява АОП
Договор об.поз 1
Договор об.поз 2
Образци за изтегляне
Документация за участие