Процедура - 064-18 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:
" Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч  "

Срок за подаване на оферти:    31.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:              01.08.2018  г., 11:00 часа

Обявление - ID 855067      
Решение - ID 855065          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Проект - документация      
Договор - проект                
Технически спецификации 
Методика за оценка           
еЕЕДОП