Процедура - 072-18 - публикуване

Към цялата документация

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2019 г.”
Забележки: поръчката включва дванадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.12.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 19.12.2018 г.

Обява                                   
Образци за изтегляне 
Документация за участие 
Техническа спецификация 
Проект за Договор