Процедура - 075-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на уличната мрежа на град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 01.04.2019 г.

Обявление   
Решение       
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                    
Проект за Договор 1     
Проект за Договор 2      
еЕЕДОП