Процедура - 076-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП
Проект
„СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35”
Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 18.03.2019 г.
Покана за пазарни консултации 
Технически спецификации
Образци за изтегляне