ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 17.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 18.04.2019 г.

Обявление    
Решение     
Проект - документация  
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
МЕТОДИКА   
Проект за Договор  
еЕЕДОП