Процедура - 081-19 - публикуване

Към цялата документация

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                

ПРЕДМЕТ: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите»

Срок за получаване на оферти : 11:00 часа на 10. 07.2019 г..
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 10. 07.2019 г.

Решение за откриване
Покана за договаряне   
Технически спецификации
Образци за изтегляне  
Проект за Договор   
еЕЕДОП