Процедура - 084-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ:  „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.11.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.11.2019 г.

Решение  
Обявление 
Образци за изтегляне
Документация за участие 
Работен Проект  
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА 
еЕЕДОП