Процедура - 085-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.11.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.11.2019 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Р. Проект - графична част  
Р. Проект - спецификации  
Р. Проект - колич. сметки   
Технически спецификации 
Проект за Договор             
МЕТОДИКА