Процедура - 087-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие:„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 14.01.2020 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор             
МЕТОДИКА