Процедура - 088-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: 
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 14:00 часа на 14.01.2020 г.

Решение   
Обявление 
Образци за изтегляне 
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор    
МЕТОДИКА