Процедура - 089-19 - публикуване

Към цялата документация

Събиране на оферти с обява
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 31.12.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 02.01.2020 г.

Информация за публикувана обява  
Обява      
Образци за изтегляне  
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор 

: