Процедура - 091-20 - публикуване

 

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 06.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 07.02.2020 г.

Покана за оферта 
Технически спецификации 
Образци за изтегляне 
Проект за Договор