Процедура - 092-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ:   „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на десетия ден от получаване на поканата
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа в първия работен ден след крайния срок за получаване на офертата

Покана за оферта  
Технически спецификации 
Образци за изтегляне 
Проект за Договор