Процедура - 093-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
- Събиране на оферти с обява

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч”
Забележки: Поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 25.02.2020 г.

Информация за публикуване  
Обява за общ. поръчка  
Документация за участие
Технически спецификации
Образци за изтегляне
Проект за Договор