Процедура - 095-20 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:  „ Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 25.03.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 26.03.2020 г.

Решение                                 
Обявление                             
Образци за изтегляне          
Документация за участие    
Технически спецификации 
Проект за Договор               
МЕТОДИКА                            
Работен Проект - 1 част       
Работен Проект - 2 част     
Работен Проект - 3 част    
Количествени сметки         
Спецификации оборудване