Процедура - 098-20 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  

ПРЕДМЕТ:  „ Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа “
Забележки: Поръчката е разделена на три обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 16.04.2020 г.

Решение                                 -  2020-03-20
Обявление                              -  2020-03-20
Образци за изтегляне           -  2020-03-20
Документация за участие    -  2020-03-20
Технически спецификации  -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.1        -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.2       -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.3        -  2020-03-20
МЕТОДИКА                              -  2020-03-20
espd-request                           -  2020-03-20